ممکن است جالب توجه است:

معصوم - با عشق

من عاشق جلق زدن وجود دارد: